Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV
Glinki – Recław

Znaczenie linii

Energia elektryczna na stałe wpisała się w naszą rzeczywistość i trudno wyobrazić sobie bez niej życie. Jednak gniazdka elektryczne w ścianach to tylko jeden, końcowy element wielkiego systemu produkcji i przesyłu energii elektrycznej, czyli Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 

KSE to, najprościej rzecz ujmując, wszystkie urządzenia, dzięki którym prąd elektryczny jest produkowany i dostarczany z elektrowni do naszych domów, zakładów przemysłowych i wszelkich innych podmiotów korzystających z energii elektrycznej. 

Powszechność dostępu i korzystanie z zalet energii elektrycznej wymaga sprawnego działania rozbudowanego układu urządzeń do jej wytwarzania, przesyłania i rozdziału. Energia elektryczna dostarczana do naszych domów wytwarzana jest w elektrowniach. W Polsce są to głównie elektrownie cieplne opalane węglem brunatnym lub kamiennym. Przesył energii z elektrowni do odbiorcy możliwy jest dzięki rozległej sieci linii i stacji elektroenergetycznych. Wiąże się on jednak ze stratami. Zasadniczy sposób zmniejszenia ich polega na podwyższaniu napięcia elektroenergetycznych linii przesyłowych.

Nie ma możliwości magazynowania energii elektrycznej. Oznacza to, że w każdym momencie ilość energii wytwarzanej w elektrowniach musi być równa energii zużywanej przez odbiorców. System elektroenergetyczny musi więc być zdolny do zmiany kierunków i ilości przesyłanej energii. Jest to możliwe dzięki licznym połączeniom pomiędzy elektrowniami, stacjami elektroenergetycznymi oraz grupami odbiorców energii. Połączenia takie zapewnia sieć linii elektroenergetycznych, które pracują na różnych poziomach napięć. Im sieć ta jest bardziej rozbudowana, a linie nowocześniejsze, tym większa szansa na niezawodną dostawę energii do każdego odbiorcy.

Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław stanowi realizację celów publicznych określonych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115, poz. 741 z późn. zm.) i zgodnie z art. 6 pkt 2 jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Planowany zakres inwestycji obejmuje następujące zadania:

  • budowę nowej linii jednotorowej 220 kV o długości 33,6 km
  • modernizację istniejącej linii 220 kV na odcinku o długości 15,2 km 

Korzyści płynące z inwestycji

  • Zwiększenie bezpieczeństwa zasilania północnej części województwa zachodniopomorskiego i aglomeracji szczecińskiej
  • Pewność zasilania i poprawa warunków równowagi aglomeracji szczecińskiej
  • Zmniejszenie strat w przesyle energii
  • Poprawa niezawodności funkcjonowania krajowego systemu przesyłowego
  • Zapewnienie pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną dla gmin, do których intensywnie napływają inwestycje
  • Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców, w tym wielu zakładów przemysłowych i wielkopowierzchniowych placówek handlowych
  • Rozwój gospodarczy regionu