Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV
Glinki – Recław

Inwestor i Wykonawca

Inwestor 

Inwestorem budowy linii 220 kV Glinki – Recław są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Spółka jest własnością Skarbu Państwa, o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. 

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szansę dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Do PSE należy ponad 13 400 km linii przesyłowych oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl

Inżynier Kontraktu 

Inżynierem kontraktu linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław jest firma PSE Inwestycje S.A. Spółka ta oferuje wykonywanie koncepcji rozbudowy, budowy i przebudowy obiektów elektroenergetycznych, tj. stacji i linii wszystkich poziomów napięć występujących w KSE.

PSE Inwestycje S.A. posiada bogate doświadczenie potwierdzone realizacją licznych projektów koncepcyjnych dla operatora krajowego systemu przesyłowego (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.). 

www.pse-inwestycje.pl

Główny Wykonawca 

Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. należy do hiszpańskiego koncernu Aldesa Construcciones. Siedziba spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Postępu 18. Na potrzeby budowy linii 220 kV Glinki – Recław firma otworzyła siedzibę Dyrekcji Projektu w Szczecinie, przy ul. Energetyków 9. Firma Aldesa zrealizowała dotąd szereg inwestycji związanych z sektorem energetycznym, m.in.: budowę farm wiatrowych w Wicku, Wistce i Rypinie. Oprócz linii elektroenergetycznych najwyższego i wysokiego napięcia firma zajmuje się budową dróg i mostów oraz budownictwem przemysłowym i mieszkaniowym. Aldesa Nowa Energia Sp. zo.o. została wybrana przez PSE S.A. w drodze przetargu w celu kompleksowego wykonania inwestycji „Budowa linii 220 kV Glinki –Recław". 

www.aldesa.pl