Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV
Glinki – Recław

Harmonogram prac

Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa linii 220 kV Glinki – Recław" jest podzielona na dwa etapy: przygotowawczy i realizacyjny. Pierwszy obejmuje skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, uzyskanie koniecznych decyzji i pozwoleń. Drugi etap to fizyczna budowa linii i roczny test eksploatacyjny. 

Planowany harmonogram działań przedstawia się następująco: 

luty 2017 – sierpień 2017 – budowa fundamentów dla słupów energetycznych,

luty 2017 – wrzesień 2017 – montaż i stawianie słupów, 

maj 2017 – październik 2017 – instalacja przewodów roboczych i odgromowych, 

październik 2017 – zakończenie prac montażowych linii i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

październik 2018 – test eksploatacyjny; odbiór końcowy przedmiotu umowy (linii elektroenergetycznej).

Harmonogram inwestycji może ulec zmianie. Będzie on na bieżąco aktualizowany.