Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV
Glinki – Recław

Charakterystyka inwestycji

Zakres prac

Rozbudowa KSE w rejonie stacji elektroenergetycznych Glinki i Recław obejmować będzie:  

  • wymianę przewodu odgromowego na przewód odgromowy typu OPGW na odcinku od stacji Glinki do słupa 119 (okolice wsi Modrzewie) oraz budowę nowego, jednotorowego odcinka linii 220 kV w celu uruchomienia relacji 220 kV Glinki – Recław (Aldesa Nowa Energia)
  • wprowadzenie drugiego toru linii 220 kV ze stacji Police do stacji Glinki i stworzenie dwutorowego połączenia 220 kV Glinki – Police (Aldesa Nowa Energia) 
  • rozbudowę stacji Glinki o 3 pola liniowe 220 kV i transformację 220 kV / 110 kV (w ramach innego zadania inwestycyjnego)
  • budowę rozdzielni 220 kV Recław wraz z transformacją 220 kV /110 kV (w ramach innego zadania inwestycyjnego)
  • przełączenie na napięcie 220 kV linii Morzyczyn – Recław czasowo pracującej na napięciu 110 kV (w ramach innego zadania inwestycyjnego)

Prace budowlano-montażowe zostaną poprowadzone odcinkami. W okresie realizacji prac konieczne będzie czasowe zajęcie terenu dla dojazdu do stanowisk, wykonania fundamentów i montażu słupów. Największą, chociaż miejscową i krótkotrwałą ingerencją, będą działania mające na celu wykonanie fundamentów pod słupy powiązane z pracami ziemnymi (wykopy), stawianiem fundamentów prefabrykowanych lub dowozem betonu i zbrojenia. 

Pas technologiczny

Dla całej trasy linii elektroenergetycznej 220 kV planuje się wyznaczenie tzw. pasa technologicznego, którego szerokość wynosi 50 m (po 25 m od osi linii w obie strony). Granice pasa technologicznego linii wskazują jednocześnie granice obszarów, na które oddziałuje emitowane przez nią pole elektromagnetyczne. W pasie technologicznym będzie obowiązywał zakaz lokalizacji budynków. Takie ograniczenia w pasie technologicznym wynikają z obowiązujących przepisów w zakresie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

Tereny zamieszkałe 

Na trasie linii nie znajdują się tereny silnie zurbanizowane. Projektowana linia 220 kV Glinki – Recław została poprowadzona z pominięciem miast i wsi. Na obszarach rolnych, łąkach i pastwiskach przeznaczenie gruntu zmieni się tylko w miejscu posadowienia słupa. Po wybudowaniu linii tereny będą służyły w sposób identyczny z dotychczasowym. Linia nie wpłynie negatywnie na istniejące elementy infrastruktury drogowej, cieki i zbiorniki wodne. 

Rozwiązania projektowe 

W zależności od uwarunkowań technicznych i terenowych przedsięwzięcie będzie realizowane jako jedno- lub dwutorowa linia napowietrzna. 

Linia 220 kV Glinki – Recław będzie linią napowietrzną na całej swojej długości, z wyjątkiem przejścia przez rzekę Odrę; w tym miejscu przewody zostaną poprowadzone pod korytem rzeki. Zadanie to stanowi jednak odrębny projekt. 

Linia 220 kV Glinki – Recław będzie w części wykorzystywała istniejącą już linię 220 kV Glinki – Morzyczyn. Od słupa nr 119 linii 220 kV (okolice wsi Modrzewie) do stacji elektroenergetycznej Recław wybudowana zostanie nowa, jednotorowa linia o napięciu znamionowym 220 kV. 

Podstawowe konstrukcje wsporcze zastosowane w inwestycji to słupy stalowe – kratownicowe. Ze względu na funkcję, jaką będą pełnić w linii, można podzielić je na trzy grupy:

  • słupy przelotowe – stosowane na prostych odcinkach linii
  • słupy mocne – stosowane w celu podzielenia prostych odcinków linii na tzw. sekcje odciągowe lub w punktach załomu trasy linii
  • słupy leśne – stosowane w terenach leśnych 

Test eksploatacyjny 

Po spełnieniu wszelkich wymogów formalnoprawnych oraz zakończeniu prac budowlanych rozpocznie się etap odbiorów gotowej inwestycji, a następnie trwający rok test eksploatacyjny. Test eksploatacyjny potwierdza bezpieczeństwo linii, jej niezawodność i gotowość do przesyłu energii elektrycznej. 

Istniejąca infrastruktura 

Linia 220 kV Glinki – Recław będzie krzyżować się z drogą krajową nr 3, drogą wojewódzką 112, liniami kolejowymi 401 i 406 oraz gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 500. We wszystkich wymienionych miejscach zachowane zostaną bezpieczne odległości projektowanej linii 220 kV od istniejącej infrastruktury zgodnie z wymaganiami technicznymi i najnowszą wiedzą techniczną.