Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV
Glinki – Recław

Tereny leśne i chronione

Tereny leśne 

Linia najwyższego napięcia 220 kV Glinki – Recław będzie częściowo przebiegać przez tereny Lasów Państwowych należące do nadleśnictw Goleniów i Rokita. Na terenach leśnych, przez które będzie przebiegać linia 220 kV Glinki – Recław, zostanie dokonana wycinka drzew. Wycinka podstawowa dla linii prowadzonych przez las planowana jest w pasie wynoszącym ok. 11 m wzdłuż osi linii. Przed podjęciem powyższych działań w obszarze objętym wycinką konieczna będzie zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w dokumentach planistycznych gmin. Wycięte drzewa pozostaną własnością Lasów Państwowych. 

Tereny chronione 

Projektowana linia 220 kV Glinki – Recław przebiegać będzie przez obszary objęte programem Natura 2000. Są to:

  • PLB320009 Zalew Szczeciński
  • PLH320018 Ujście Odry i Zalew Szczeciński
  • PLB320007 Łąki Skoszewskie
  • PLB320012 Puszcza Goleniowska. 

Realizacja inwestycji na obszarach Natura 2000 jest możliwa pod warunkiem zachowania przedmiotów ochrony i uzyskania zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Aby rozpocząć procedurę wydania decyzji środowiskowej konieczne będzie przedłożenie przez Wykonawcę inwentaryzacji przyrodniczej oraz raportu oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie wyników prowadzonych ekspertyz, materiałów źródłowych oraz międzynarodowych doświadczeń zostaną zaproponowane środki minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko (przede wszystkim chroniące siedliska zwierząt i zasoby leśne).