Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV
Glinki – Recław

Oddziaływanie na środowisko

Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV w zakresie oddziaływania na środowisko podlega ciągłej kontroli, od momentu projektowania do uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie oraz przez cały okres jej eksploatacji. Kontrolę sprawują organy administracji rządowej i samorządowej.

Regulacje prawne dotyczące kontroli inwestycji:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 717 z późn.zm.).
 • Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów emisji pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 Nr 192, poz.1883).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku z 12 listopada 2007 r. (Dz.U. 2007 Nr 221, poz. 1645).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 Nr 120, poz.826 z późn. zm.).

Hałas

Linie elektroenergetyczne są źródłem hałasu. Generowanie dźwięku jest specyficzne, wzrasta wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (mżawka, lekki deszcz, szadź). Poziom hałasu wytwarzanego przez linie 220 kV w odległości kilkunastu metrów od linii przy niekorzystnej pogodzie kształtuje się w granicach 30-42 dB. 

Dopuszczalne przepisami poziomy dźwięku w środowisku różnią się w zależności od specyfiki terenu i wynoszą od 40 dB w nocy do 65 dB w ciągu dnia. Dla porównania: 55 dB to wartość odpowiadająca normalnej rozmowie towarzyskiej. 

Emisja pola elektromagnetycznego

Linie elektroenergetyczne najwyższego napięcia wytwarzają pole elektromagnetyczne podobnie jak wszystkie urządzenia elektryczne stosowane w życiu codziennym. Każde urządzenie elektryczne, takie jak sprzęt AGD i linie wysokiego napięcia, emituje fale elektromagnetyczne o częstotliwości zbliżonej do 50 Hz. Pole elektromagnetyczne bezpośrednio pod linią 220 kV jest podobne do pola wytwarzanego przez suszarkę do włosów. 

Wartość pola elektromagnetycznego, jaka może być emitowana do środowiska, jest określona przepisami prawa i pozostaje w ścisłym związku z wynikami wieloletnich badań naukowych na temat oddziaływania pól elektromagnetycznych na człowieka i środowisko. Polska ma w tym zakresie bardzo rygorystyczne przepisy – w całej Unii Europejskiej nie ma żadnego kraju, w którym wartości dopuszczalne pól byłyby bardziej surowe. 

* Maksymalne wartości promieniowania dopuszczone przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym dla terenów mieszkalnych (ICNIRP)
** Maksymalne wartości promieniowania dopuszczone w polskim prawie

Regulacje prawne dotyczące kontroli inwestycji:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 717 z późn.zm.).
 • Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 z późń. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów emisji pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 Nr 192, poz. 1883).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku z 12 listopada 2007 r. (Dz. U. 2007  Nr 221, poz. 1645).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 Nr 120, poz. 826 z późn. zm.).

Zdrowie

Przebywanie w obszarze oddziaływania pól o wartościach dopuszczalnych według przepisów krajowych i wspólnotowych jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi.

Bezpieczeństwo

Praca linii najwyższych napięć jest monitorowana w sposób ciągły przez systemy zdalnego sterowania i nadzoru. Jakiekolwiek zakłócenie w pracy powoduje niezwłoczne wyłączenie linii spod napięcia w czasie poniżej sekundy. Ponowne jej załączenie wymaga ustalenia przyczyny zakłócenia.

Po zakończeniu prac budowlanych rozpocznie się etap odbiorów gotowej inwestycji, a następnie trwający rok test eksploatacyjny. Jest to konieczne dla potwierdzenia jej bezpieczeństwa, niezawodności i gotowości do przesyłu energii elektrycznej.

Ograniczenia urbanistyczne

Dla całej trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław planuje się wyznaczenie tzw. pasa technologicznego, którego szerokość wynosi 50 m (po 25 m od osi linii w obie strony). Jedyne ograniczenie użytkowania pasa technologicznego to zakaz stawiania budynków niezależnie od ich zastosowania. W obszarze pasa technologicznego można prowadzić wszelkie prace rolnicze, w tym wypas zwierząt gospodarskich.