Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV
Glinki – Recław

Informacje dla właścicieli gruntów

Jednym z kluczowych punktów inwestycji w budowie linii 220 kV Glinki – Recław jest porozumienie z właścicielami gruntów, przez które przebiegać będzie projektowana linia. Dotyczy to zarówno właścicieli działek, na których staną słupy, jak i tych, nad którymi przechodzić będą przewody.

Dla realizacji inwestycji konieczne jest uzyskanie przez Wykonawcę prawa do dysponowania gruntem na potrzeby prac budowlanych. W tym celu sporządza się umowę cywilnoprawną. Dzięki niej Wykonawca uzyskuje możliwość przeprowadzenia wszelkich robót, w tym dojazdu i dostaw materiałów. Następnie ustanawia się służebność przesyłu. Inwestor uzyskuje ograniczone prawo do dysponowania gruntem w celu utrzymania i modernizacji linii. Służebność przesyłu ustanawia się w formie aktu notarialnego z wpisem do księgi wieczystej nieruchomości. 

Właścicielowi gruntu przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość ustalana jest na bazie wyceny gruntu sporządzonej na podstawie operatu szacunkowego. Na jego wysokość ma wpływ dotychczasowa wartość i przeznaczenie działki, straty w użytkach poniesione w wyniku prac budowlanych oraz prognozowane straty w użytkach i spadek wartości gruntu. Oprócz wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu właściciele działek otrzymają jednorazowe odszkodowanie z tytułu ewentualnych strat poniesionych w czasie trwania prac budowlanych. 

Budowa na danym terenie linii przesyłowej wyklucza przeznaczenie obszaru w pasie technologicznym (50 m wzdłuż osi linii, po 25 m w każdą stronę) na cele budowlane. Jest to jedyne ograniczenie dla właścicieli gruntu – działki rolnicze mogą być bez przeszkód wykorzystywane zgodnie ze swoim dotychczasowym charakterem, z wypasem zwierząt i używaniem wszelkich maszyn rolniczych włącznie. 

Kontakt z przedstawicielami Wykonawcy 

Spotkania informacyjne /konsultacje społeczne 

W pierwszym etapie mieszkańcy zostaną poinformowani o planowanej inwestycji, harmonogramie prac i ich obecnym etapie. W dalszej kolejności na spotkaniach informacyjnych omówione zostaną szczegółowe kwestie dotyczące przebiegu linii, własności gruntów i ustanawiania służebności przesyłu

Czynności cywilnoprawne 

Zawarcie umowy cywilnoprawnej 

Na jej mocy Wykonawca otrzymuje prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane. Szczegóły ustalane są indywidualnie z właścicielami poszczególnych działek. Umowa reguluje wysokość wynagrodzenia dla właściciela, w tym warunki i terminy wypłat. 

Ustanowienie służebności przesyłu 

Służebność zostaje ustanowiona na mocy aktu notarialnego oraz wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Na jej mocy Inwestor – PSE S.A. nabywa prawo ograniczonego dysponowania gruntem na cele utrzymania i modernizacji linii. 

Korzyści wynikające z inwestycji

W związku z wybudowaniem linii 220kV Glinki – Recław każdej z gmin, na której terenie zostanie zlokalizowana inwestycja, przysługiwać będą wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. Indywidualni właściciele gruntów otrzymają ponadto wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu oraz jednorazowe odszkodowanie za ewentualne straty, poniesione w związku z pracami budowlanymi.

Najczęściej poruszane kwestie przez właścicieli gruntów leżących pod planowanymi liniami:

Czy prawo własności zostaje naruszone?

Nie. Prawo własności gruntów nie zostaje naruszone – inwestor nabywa jedynie ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu, w ściśle określonym zakresie związanym z budową i eksploatacją linii elektroenergetycznej.

Jakie ograniczenia dotyczące gruntu wiążą się z budową linii?

Ograniczenia na gruncie wynikające z umów zawartych z właścicielami dotyczą wyłącznie pasa technologicznego o szerokości 50 m – po 25 m z każdej strony od osi linii. W obszarze pasa technologicznego nie można wznosić budynków mieszkalnych.

Kto otrzyma rekompensatę?

Każdy z właścicieli gruntów położonych pod linią, niezależnie od tego, czy na jego gruncie będzie stał słup, czy nie, otrzyma stosowną rekompensatę.

Co się stanie w sytuacji poniesienia konkretnych straty/szkód?

Za straty w pożytkach i uprawach, które nastąpią w wyniku budowy bądź eksploatacji linii, właścicielom gruntów należy się dodatkowe odszkodowanie, szacowane na podstawie protokołu szkód sporządzanego w obecności właściciela gruntu; w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy żądać przedłożenia pełnomocnictw.